Book Online Tickets for \'Ka mhanje Karmanuk\' ani \'Kattyavarac, Pune.  
\\\'Natyamandal\\\' ya ammchya sansthe che varil 2 natkanche prayog Bharat natya mandir, perugate police station javal, sadashiv peth yethe honar ahet. Tari sarvanni mothya pramanat upasthiti darshavavi....ani natkancha ananda ghyava!!!!!

\'Ka mhanje Karmanuk\' ani \'Kattyavarache buddhivadi\' @ Bharat Natya Mandir on 1st June

 

  • Entry Fee

    Sale Date Ended

    INR 100
    Sold Out

Invite friends

Contact Us

Page Views : 439

About The Event

 

'Natyamandal' ya ammchya sansthe che varil 2 natkanche prayog Bharat natya mandir, perugate police station javal, sadashiv peth yethe honar ahet. Tari sarvanni mothya pramanat upasthiti darshavavi....ani natkancha ananda ghyava!!!!!

Venue Map